Tập huấn sử dung Công nghệ thôn tin cho nhà trường Địa điểm: ...